Informisanje
Jačanje kapaciteta OCD
Tehnička asistencija ministarstvima zaštite okoliša
Pravosuđe
Dijalog i umrežavanje
Previous
Next

O projektu

Projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” je dvogodišnji projekat koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a finansijski podržava Švedska. 

Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš – PUO i stratešku procjenu uticaja na okoliš – SPUO) na svim administrativnim nivoima.

Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IAD, SEWESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu sa Strategijom aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU (EAS BiH) i Strategijom i Akcionim planom zaštite okoliša (ESAP 2030 BiH+) čija je izrada u toku.

Novosti