Komponente projekta

Komponenta 1 - Promocija i informacije

Naš rad je transparentan, usmjeren na rezultate i naučene lekcije. U okviru ove komponente aktivnosti koje obuhvataju promotivne i informativne sadržaje biće publikovane i predstavljene javnosti putem printanih materijala, online platformi i društvenih mreža.

Komponenta 2 - Podrška okolišnim organizacijama civilnog društva

Naša opredjeljenost je stabilno partnerstvo. Jačanje kapaciteta i izgradnja lokalnih resursa jedna je od ključnih strategija projekta koja se bazira na realnim potrebama za profiliranje organizacija koje će se aktivno baviti ekološkim pitanjima i problemima u svim fazama, od prevencije do nastajanja, koristeći specifičnu metodologiju i profesionalne alate.

Komponenta za izgradnju kapaciteta usmjerena je na povećanje znanja i jačanje vještina organizacija civilnog društva u odnosu na različite ključne aspekte zaštite okoliša i održivosti.
Usmjerena je na povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva, omogućujući im da postanu važni partneri u donošenju odluka u oblasti zaštite okoliša i razvoju i provedbi politika.
Ova komponenta ima za cilj ojačati ulogu organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici, omogućujući im da utiču na stavove, ponašanje i vrijednosti kako bi promovirali koncept održivog razvoja.
U okviru ove komponente bit će organizirano više tematskih treninga za predstavnike organizacija civilnog društva kroz Masterklas okolišnu akademiju.

Prvi trening

Trening je usmjeren na svrhu, obim i sadržaj EIA i SEA Direktiva, ulogu organizacija civilnog društva u osiguravanju održivog korištenja prirodnih resursa i važnost učešća javnosti u procesima donošenja odluka. Ovaj će trening biti usmjeren na praktičnu primjenu direktiva i razradu konkretnih studija slučaja.

Drugi trening

Trening je usmjeren na primjenu načela Aarhuske Konvencije (Pristup informacijama, učešće javnosti i Pristup pravdi) budući da je izravno povezan s EIA i SEA. Cilj treninga je postizanje veće moći OCD-a u zahtijevanju poštivanja prava koja proizlaze iz Arhuske konvencije, a očekivani rezultati veće razumijevanje okolišnog prava i osnažene OCD za korištenje pravnih instrumenata.

Treći trening

Trening jeusmjeren na razvijanje vještina i sticanje znanja u područjima pravnog zagovaranja, lobiranja, nadzora, komunikacijske strategije i metodologije. Cilj je dati pregled raznih alata dostupnih OCD-ima za poduzimanje konkretnih akcija za provedbu prava na zdrav okoliš, pružanje znanja i vještina kako bi se ti alati mogli koristiti u praksi i,u konačnici, omogućiti da bi utjecali na donošenje odluka. 

Četvrti trening

Trening je posvećen tehnikama zagovaranja – OCD će se upoznati s različitim vrstama komunikacije s obzirom na različite faze ciklusa zagovaranja, naučit će kako definirati poruke ovisno o ciljanoj publici, koji komunikacijski kanali i koji su zagovornici prikladniji za promovisanje promjena. Ovaj trening će uključivati strategiju zagovaranja, taktiku i alate i razvijanje plana zastupanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Kako bi služili kao resursni centar za okolišne OCD i osigurali održivost projekta, u okviru ove komponenete razvit će se različiti alati. Informacije sadržane u kompletu alata svaka organizacija moći će koristiti i prilagoditi prema svojim potrebama i zahtjevima.

Komponenta 3 - Tehnička pomoć ministarstvima okoliša

Usmjereni smo na promjene. Svrha ove komponente projekta je pružiti podršku nadležnim ministarstvima zaštite okoliša na svim nivoima u jačanju njihovih kapaciteta za poboljšanje i provedbu okolišnog zakonodavstva usklađenog sa EU zakonodavstvom.

U saradnji sa nadležnim ministarstvima izradit će se novi zakonski i podzakonski akti iz oblasti okoliša, usklađeni sa Evropskim zakonodavstvom sa posebnim fokusom na transpoziciju EIA, SEA, SEVESO III i IED direktive, te transponiranje Direktive EU-a o okolišnom kriminalu, kao i drugim oblastima kao što su zaštita prirode i buka, u zavisnosti od predloženih prioriteta od strane nadležnih ministarstava na svim nivoima vlasti.

U okviru ove komponente razvit će se ALAT – Standardne operativne procedure (SOP) kao platforma koja će pomoći u prevenciji i borbi protiv krivičnih djela u sektoru zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog dokumenta je olakšati prepoznavanje, otkrivanje, istraživanje i procesuiranje krivičnih djela protiv okoliša u skladu s odredbama okolišnog i krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je svim nadležnim ministarstvima, inspekcijama i ostalim institucijama koji imaju ulogu u zaštiti okoliša.

Komponenta 4 - Pravosuđe

Nezavisno sudstvo i sudski procesi su od vitalnog značaja za implementaciju i provedbu zakona o zaštiti okoliša. Članovi pravosuđa, kao i oni koji doprinose sudskom procesu na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini ključni su partneri za promovisanje usklađenosti sa provedbom međunarodnog i nacionalnog prava zaštite okoliša.

U okviru ove komponente bit će organizirana dva treninga koji imaju za cilj jačanje kapaciteta onih koji su uključeni u proces promovisanja, implementacije, razvoja i provođenja zakona o zaštiti okoliša na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, kao što su sudije, tužioci, zakonodavci i drugi kako bi bili educirani za obavljanje svojih funkcija na dobro informiranoj osnovi, opremljeni potrebnim vještinama, informacijama i materijalima vezanim za određena pitanja iz oblasti zaštite okoliša.

Prvi trening

Trening je usmjeren na svrhu, obim i sadržaj Direktive o zaštiti okoliša putem krivičnog prava (Environmental Crime Directive). Ovom Direktivom održava članica EU-a (i potencijalnih članica) zahtijeva se uvođenje učinkovitih i proporcionalnih krivičnih sankcija koja odvraćaju od tih krivičnih djela, neovisno o tome jesu li počinjena namjerno ili kao rezultat krajnje nepažnje.

Drugi trening

Trening je usmjeren na primjenu načela Aarhuske Konvencije koji predstavlja ključni dokument UN-a o pristupu informacijama o okolišu, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Poseban fokus tokom treninga bit će na pristupu pravosuđu i povezanom zakonodavstvu EU. Ovaj trening će biti praktičnog karaktera gdje će se raspravljati o pristupu pravdi u predmetima sudske revizije iz Bosne i Hercegovine , kao i primjerima iz EU, a koji se tiču povreda prava na informiranje, učešća javnosti u donošenju odluka i izdavanja okolišnih dozvola.

Komponenta 5 - Umrežavanje

Umrežavanje je već dugo dio politike zaštite okoliša. U današnje su vrijeme mreže uspostavljene kako bi se riješio čitav niz pitanja politike zaštite okoliša. Dodana vrijednost umrežavanja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša usmjerena je na izgradnju kapaciteta, bolju uključenost interesnih strana i ostvarivanje rezultata projekta. Umrežavanje je u sposobnosti uspostavljanja veza i ostvarivanja rezultata do kojih inače ne bi došlo.

Stoga ovaj projekat naglašava kako umrežavanje funkcionira u praksi i važnost povezivanja kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu. Kroz projekat će se uspostaviti suradnja sa međunarodnim mrežama i institucijama kao što su:
INTERPOL – NEST program za zaštitu okoliša
IMPEL –EU Mreža za implementaciju i provedbu zakona u području okoliša (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)
EUFJE –Forum sudaca Evropske Unije za okoliš (The European Union Forum of Judges for the Environment)
ENPE – Evropska mreža tužilaca za okoliš (European Network of Prosecutors for the Environment)

Projekat će rezultirati inicijativama za uspostavljanjem NEST mreže za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini, a zatim i inicijativom, odnosno tehničkom podrškom za članstvom BiH u IMPEL mreži, kao i saradnjom sa međunarodnim pravosudnim organizacijama koje se bave okolišnim pitanjima.

Mreže kojima se dobro upravlja pokretači su promjena. One potiču zajednice i pomažu učesnicima da poboljšaju svoje kapacitete za zaštitu okoliša. Mreže mreža također produbljuju bazu znanja i pomažu u razmjeni dobrih ideja.