Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za Poglavlje 27

Pridruživanje BiH Evropskoj uniji je cilj kome se BiH formalno posvetila potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 2008. godine. U skladu sa Kopenhagenskim i Madridskim kriterijumima EU, u zemljama koje pretenduju da se pridruže EU, usklađivanje propisa predstavlja jedinstvenu obavezu, prihvaćenu potpisivanjem SSP-a. Proces usklađivanja predstavlja usklađivanje svih propisa, pravila i postupaka koji se primjenjuju u pristupnoj zemlji sa pravnom stečevinom EU (uredbama, direktivama, odlukama, itd.). U skladu sa EU Agendom 2000, zemlje kandidati za članstvo u EU treba da usvoje realne dugoročne državne strategije za postepeno i efektivno usklađivanje svog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, što je proces koji mora početi prije pridruživanja, a naročito po pitanju rješavanja problematike zagađenja vode i vazduha. Ove strategije treba da definišu ključne prioritetne oblasti i ciljeve koje je potrebno postići do dana pridruživanja, kao i raspored za buduću potpunu usklađenost; stoga je osiguranje ispunjenja obaveza uključeno u SSP. Ovo se odnosi i na usklađivanje propisa u oblasti zaštite okoliša u BiH; okoliš je jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU u skladu sa Poglavljem 27. SSP-a.

U slučaju BiH, Evropska Komisija je u svom Izvještaju o napretku iz 2013. godine ocijenila da nedostatak stvarne političke podrške programu EU rezultira jako ograničenim napretkom po pitanju usklađivanja zakonima i standardima EU. Stoga su od strane EU postavljena jasna očekivanja da će BiH usvojiti jedinstvenu strategiju usklađivanja propisa u oblasti zaštite okoliša (EAS) za cijelu zemlju. EU je obezbijedila finansijsku podršku izradi nacrta EAS-a, u sklopu implementacije IPA projekta EnvIS (2011-2014), koji je isporučen u decembru 2014. godine.

Međutim, za razliku od ostalih zemalja Jugoistočne Evrope (JIE), zbog složenosti ustavnog poretka u BiH pristup usklađivanja propisa u oblasti zaštite okoliša se sastoji od kompleta od četiri strateško-planska dokumenta – jednog primjenjivog na cijelu teritoriju zemlje i tri na teritorije u sklopu konstitucionalnih jedinica BiH. Samo sva četiri dokumenta zajedno (gdje je svaki dokument usvojen i proveden od strane nadležnih vlasti) će činiti usklađeno tijelo strategije usklađivanja, umjesto jednog državnog strateškog dokumenta (EAS) što je slučaj u drugim (potencijalnim) zemljama kandidatima. EAS-BiH te entitetski i BD BiH dokumenti za provođenje EAS-BiH su izrađeni tako da čine dijelove jedinstvene strateško-planske dokumentacije, čime bi se trebali osigurati uslovi da:

  • BiH ispoštuje svoje prihvaćene međunarodne obaveze iz SSP (2008); usvajanjem EAS-BiH, BIH će imati vitalno važnu strategiju koja se može primijeniti na cijeloj teritoriji zemlje; i
  • FBiH, RS i BD BiH pruže potrebnu podršku BiH u ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza, u skladu sa Ustavom BiH. Strateški dokumenti na nivou FBiH, RS i BD BiH će istovremeno osigurati i sljedeće:
  • provedbu EAS-a na njihovim teritorijama; i
  • potpuno ispunjenje svojih ustavnih nadležnosti po pitanju transpozicije, provođenja i izvršenja pravne stečevine EU.

Pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša, sadržana u ovim strateškim dokumentima, se sastoji od osam grupa zakonodavnih instrumenata: horizontalni, voda, otpad, kvalitet zraka i klimatske promjene, industrijsko zagađenje, hemikalije, zaštita prirode, te buka u okolišu. Zakonodavstvo EU je u EAS-u predstavljeno toliko detaljno koliko je neophodno za potrebe usklađivanja. Aneks I sadrži iscrpan spisak propisa koji su predmet transpozicije. EAS se ne bavi specifičnostima međunarodnih obaveza koje je BiH preuzela u domenu zaštite okoliša. Međutim, s obzirom da je EU jedna od strana u velikom broju međunarodnih ugovora o zaštiti okoliša, te da su u velikom broju slučajeva zahtjevi iz takvih međunarodnih ugovora ugrađeni u zakone EU (koji predstavljaju osnovu transpozicije), bilo je neizbježno da i EAS u određenoj mjeri uključuje sadržaj povezan sa takvim međunarodnim ugovorima.

Jedinstveni dokument Strategije usklađivanja propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine – EAS BiH dostupan je  Ovdje