Poglavlje 27

Osnovni ciljevi politike okoliša EU su očuvanje prirodnih vrijednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju. Politika okoliša je multisektorska. Politika i zahtjevi zaštite okoliša moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije, prvenstveno u pogledu promovisanja principa održivog razvoja. Proces pregovora o pristupanju EU podijeljen je u 35 poglavlja. Iskustva prethodnih talasa proširenja pokazala su da poglavlja mogu da se nezvanično podijele na laka, teška i veoma teška, a smatra se da OKOLIŠ pripada grupi veoma teških poglavlja. Iskustvo iz pregovora još ukazuje na to da okoliš, odnosno pregovaračko Poglavlje 27, spada u pet najtežih. Razlog za to leži u činjenici da pravnih dokumenata EU (acquis) ima skoro 300 koji su razvrstani u nekoliko cjelina. 

Te cjeline obuhvaćaju:
1. horizontalno zakonodavstvo (procesni aspekti prava zaštite okoliša kroz koje se obezbjeđuje pravo na pristup informacijama, učešće javnosti u procesu donošenja odluka, sudska zaštita prava na pristup informacijama i učešće javnosti kao i odgovornost za štetu prema okolišu. Uključuje niz međusektorskih podtema: procjenu utjecaja na okoliš, stratešku procjenu utjecaja planova i programa, pristup informacijama, odgovornost o okolišu, izvještavanje)
2. zaštitu zraka
3. klimatske promjene
4. upravljanje otpadom
5. upravljanje vodama
6. zaštitu prirode i biodiverziteta
7. kontrolu industrijskog zagađenja
8. hemikalije
9. genetski modigikovane organizme (GMO)
10. buku
11. šumarstvo

Istovremeno, države članice se ne sprečavaju da održavaju i uvode mjere koje su mnogo strožije od mjera ustanovljenih na nivou Unije sve dok su one kompatibilne sa njenim ukupnim ciljevima i principima jedinstvenog tržišta. Takav pristup u kreiranju i sprovođenju ove politike, kao i njen obim, ali i troškovi usklađivanja, poseban su izazov za državu koja se priprema za članstvo. Za primjenu i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti zaštite okoliša potrebna su značajna ulaganja, kao i snažna i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou. Države članice moraju da uspostave posebni okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu uključujući i reviziju. Proces EU integracija u oblasti zaštite okoliša odvijat će se u tri oblasti:
1. harmonizacija propisa,
2. izgradnja administrativnih kapaciteta i kapaciteta institucija u oblasti zaštite okoliša i
3. obezjbeđivanje finansijskih resursa.

Samim tim, ovo poglavlje je izuzetno zahtjevno u finansijskom i administrativnom smislu, posebno u pogledu dobro opremljene i obučene sudske i upravne strukture.

Pristup BiH EU, između ostalog, znači usaglašavanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, kako kroz aktivno učešće u mnogobrojnim programima EU u oblasti zaštite okoliša tako i kroz učešće u kreiranju budućih propisa i drugih programskih politika EU. Pravne tekovine EU u oblasti okoliša obuhvaćene su horizontalnim zakonodavstvom. Propisi se mogu klasifikovati kao „horizontalni“ onda kada se odnose na opšta pitanja upravljanja zaštitom okoliša, umjesto na specifične sektore, proizvode ili vrste emisija, kao što je slučaj sa drugim propisima.

Strateški okvir horizontalnog zakonodavstva u BiH čine:
1. Strategija za sprovođenje Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu po pitanjima okoliša – Aarhuske konvencije i
2. Strategija aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša BiH.

Horizontalno zakonodavstvo čine procesni aspekti prava zaštite okoliša kroz koje se obezbjeđuje pravo na pristup informacijama, učešće javnosti u procesu donošenja odluka, sudska zaštita prava na pristup informacijama i učešće javnosti i odgovornost za štetu prema okolišu. Za razliku od drugih propisa koji se odnose na konkretne cjeline kao što su npr. buka, zaštita zraka, upravljanje otpadom, itd, propisi iz horizontalnog zakonodavstva se bave proceduralnim aspektima pojedinih pitanja od značaja za druge oblasti i obuhvataju različita pitanja koja imaju međusektorski značaj. Na taj način se obezbjeđuju mehanizmi i instrumenti potrebni za unapređivanje odlučivanja, razvoj i sprovođenje politike i propisa u konkretnim oblastima.