Civilno društvo u evropskim integracijama

Evropske integracije su podigle značaj civilnog društva u procesu demokratizacije. Razvijeno civilno društvo predstavlja jedan od ključnih političkih kriterijuma za napredak u procesu pregovora za pristupanje Bosne i Hercegovine EU. Uspostavljanje vladavine prava i pravne države, borba protiv korupcije, zaštita osnovnih prava i sloboda, ekonomska i socijalna kohezija nisu moguće bez aktivnog učešća civilnog društva. Da budemo precizni, nevladine organizacije su te koje su temu evropskih integracija otvorile mnogo prije same i države, te bile tu da prate svaki korak u napretku, počevši od momenta kada počinje da se pregovara o Sporazumu о stаbilizаciјi i pridruživanju (SSP) EU koji je BiH potpisala 2008. godine. OCD pokreću bitna pitanja, upućuju na ključne probleme, učestvuju u donošenju i praćenju sprovođenja propisa i najvažnije, vrše kontrolnu ulogu nad radom javnih institucija.Učešće građana u procesu pregovora sa Evropskom unijom je jedan od političkih kriterija i o njemu Evropska komisija na godišnjem nivou informiše Vijeće Evrope i Parlament o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama.

Učešće građana u evropskim integracijama jedan je od pokazatelja rezultata reformi i unapređenja rada državnih organa. Civilno društvo ima važnu ulogu u izradi i primjeni politika, posebno u okviru procesa evropskih integracija. Važnost saradnje sa civilnim društvom je istaknuta uvođenjem člana 11 u Lisabonski ugovor Evropske unije u kojem se navodi važnost civilnog dijaloga kao i sulovaljavanje od strane EU za države Zapadnog Balkana da podstaknu ovaj dijalog na način da civilno društvo vrši svoju ulogu u ovom procesu i da poveća nivo demokratskog predstavljanja društva.