Nastavak aktivnosti na izradi Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš

U prethodnoj sedmici održali smo drugi satanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH. Sa Prof.dr. Slavko Bogdanović revidirali smo prvi nacrt teksta Uredbe i diskutovali o potencijalnim poteškoćama sa kojima se institucije mogu susresti tokom implemenetacije obzirom da je ovo propis koji FBiH do sada nije imala. Osim treninga i edukacije koje će biti neophodno organizirati za nadležna ministarstva zaključeno je da bi bilo veoma poželjno da se nakon donošenja Uredbe izradi Priručnik o SPUO koji će imati za cilji pomoći nadležnim tijelima, drugim institucijama i javnosti u provedbi postupka SPUO na najučinkovitiji način kroz korake provedbe postupka SPUO i preporuka za učinkovitu provedbu i izvršenje zadataka, a kojima će se ispuniti zahtjevi Direktive 2001/42/EZ o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš.