Sastanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH

U prethodnoj sedmici održali smo sastanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH. Akt koji FBiH do sada nije imala, akt koji će zasigurno iziskivati dodatne edukacije vezano za svrhu i koristi primjene tog postupka. Važno je, shvatiti da taj složeni i skupi postupak nije još samo jedan dodatni besmisleni teret na leđima javne uprave već da se radi o veoma korisnom alatu koji bi trebao usmjeravati razvoj ka željenim ciljevima.

Zadovoljstvo je da je član našeg expertnog tima i Prof.dr. Slavko Bogdanović, jedan od ključnih eksperata koji je radio na izradi Strategije aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine.

Donošenjem ovog akta u FBiH prenosi se Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliša čime će se postići značajan napredak u smislu transpozicije evropskih propisa u domaće okolinsko zakonodavstvo.