Priručnik za okolišno umrežavanje

Ovaj Priručnik istražuje koncept umrežavanja posebno se fokusirajući na suzbijanje ekološkog kriminala. Priručnik sadrži diskusiju o brojnim definicijama i operativnim pravilima i ide šire u praktičnom kontekstu kao što je rad Radne grupe za nacionalnu bezbijednost okoliša (NEST – Interpol)

Saradnja je ključni element u razvoju organizacija. Saradnja,naravno,podrazumijeva više od diskusije među zaposlenima. To je sredstvo ostvarivanja ideje i formulisanja prijedloga, oslanjajući se na iskustvo i konsolidovano znanje.

Značaj saradnje ili umrežavanja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu raste, a ta tendencija može se posmatrati u okviru policijskih službi. Cilj je napraviti poboljšanja i inovacije u radu policije.
Ali, da li jeumrežavanje stvarno bitno u kontekstu vlasti? Vjerujemo da, kako problemi postaju složeniji i građani kreiraju sve veće zahtjeve, potreba za saradnjom između različitih zainteresovanih strana (vlasti, uprave kompanija, neprofitnih organizacija) postaje veća nego ikad.

Diskusije i razmjene prilikom saradnje i umrežavanja će umnogome pomoći da se obezbijedi bolje razumijevanje i uspostave efikasni modeli. Inicijalno je korisno da se definiše šta su mreže, a potom kada one mogu biti od značaja.