Priručnik o učešću javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka

Od momenta osnivanja REC ima važnu ulogu u podržavanju demokratije u oblasti zaštite okoliša, stvaranju uslova za poboljšanje transparentnosti u donošenju odluka o okolišu u Bosni i Hercegovini i šire. REC neprestano jača kapacitete organa vlasti u resoru zaštite okoliša da ispunjavaju svoje obaveze, kao i kapacitete civilnog društva da efikasnije učestvuju u procesima i donošenju odluka koje se odnose na okoliš.

Ovaj Priručnik je još jedna ilustracija dugoročne podrške koju REC obezbjeđuje za pitanja demokratije o okolišu, koja su na međunarodnom nivou regulisana Aarhuskom konvencijom. Konvencija počiva na principu da je zaštita okoliša esencijalni uslov za normalan život i blagostanje. Putem zahtjeva koje postavlja za pristup informacijama, učešće u odlučivanju i pristupu pravdi u oblasti okoliša, Konvencija garantuje fundamentalno ljudsko pravo na zdrav okoliš. Ovaj priručnik je napisan s ciljem da se napravi pregled načina na koji su principi iz Konvencije, koji se odnose na učešće građana, harmonizovani u drugim zemljama Evrope, te da se predstavnicima organa vlasti predstave ideje i savjeti o tome kako se može organizovati učešće javnosti i kakve koristi učešće donosi.