Priručnik o pristupu javnosti informacijama o okolišu

Ovaj priručnik, kao i priručnik o učešću javnosti u donošenju odluka o okolišu, predstavlja praktičan vodič za tijela javne vlasti i organizacije civilnog društva uključene u pristupanje informacijama i ustrajanju u procesima učešća javnosti. Pristup informacijama odnosi se i na pravo javnosti da zatraži informacije od tijela javne vlasti kao i na obvezu tijela javne vlasti da odgovori na zahtjev (takozvani “pasivan” pristup informacijama). Drugi aspekt pristupa informacijama o okolišu odnosi se na pravo javnosti da dobije informaciju odnosno obvezu tijela javne vlasti da prikuplja i objavljuje informacije od javnog interesa bez posebnog zahtjeva javnosti (“aktivan” pristup informacijama). Ovaj je Priručnik namijenjen je svima koji podnose zahtjeve za pristup informacijama u BiH.